Ansøgningsprocedure Nektarfonden

Indholdsfortegnelse

 

I enighed med Nektarfondens overordnede formål, at fremme, udvikle og understøtte psykoterapien i Danmark, gives nu mulighed for at søge økonomiske midler til relevante forskningsprojekter.

Næste forskningspulje slås op i løbet af 2024

 

Projektpuljer

Nektarfonden støtter forskningsprojekter af varierende størrelse og omfang.
Potentielle ansøgninger placeres i en af følgende puljer:

1. Projektpulje 1 (DKK 25 000 – 100 000 DKK)

Med projektpulje 1 ønsker Nektarfonden at bidrage til udførelsen af mindre undersøgelser og kortere forskningsprojekter.

Projektpulje 1 kan søges af forskere og andre psykoterapeutiske aktører.

2. Projektpulje 2 (100 000 – 500 000 DKK)

Med projektpulje 2 ønsker Nektarfonden at bidrage til udførelsen af større forskningsprojekter.
Projektpulje 2 kan søges af forskere med en ph.d.-grad.

Ansøgninger til projektpulje 1 bør indeholde følgende dokumentation:

1. Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen beskriver det overordnede formål med undersøgelsen/forskningsprojektet, og formidler på en klar og koncis måde, dets teoretiske, metodiske, og empiriske aspekter.
Maks. 4 sider (eksklusive referenceliste)

2. Nektarfondens formål

Her specificeres forskningsprojektets relevans i forhold til Nektarfondens overordnede formål og forskningsområde(r). 1 side.

3. Formidling

Undersøgelsens/forskningsprojektets populærvidenskabelige og formidlingsmæssige potentialer specificeres. 1 side.

4. Tidsplan

Tidsplanen beskriver forskningsprojektets forventede progression. 1-2 sider.

5. CV

Maks. 2 sider/ansøgere

6. Publikationsliste

7. Budget

Her angives det ansøgte beløb, samt en specificering af udgifter relaterede til projektet.

Ansøgninger til projektpulje 2 bør indeholde følgende dokumentation:

1. Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen beskriver det overordnede formål med forskningsprojektet, og formidler på en klar og koncis måde, dets teoretiske, metodiske, og empiriske aspekter.
Maks. 6 sider (eksklusive referenceliste)

Følgende dele bør altid indgå i ansøgningen:

  • Baggrund
  • State-of-the-art
  • Teoretiske og metodiske overvejelser

2. Nektarfondens formål

Her specificeres forskningsprojektets relevans i forhold til Nektarfondens overordnede formål og forskningsområde(r). 1-2 sider.

3. Formidling

Forskningsprojektets populærvidenskabelige og formidlingsmæssige potentialer specificeres.
1 side.

4. Tidsplan

Tidsplanen beskriver forskningsprojektets forventede progression. 1-2 sider.

5. CV

Maks. 2 sider/ansøgere

6. Publikationsliste

7. Samarbejdspartnere

Liste over og tilsagn fra eventuelle samarbejdspartnere.

8. Advisory Board

Liste over og tilsagn fra eventuelle Advisory Board medlemmer.

9. Budget

Her angives det ansøgte beløb, samt en specificering af udgifter relaterede til projektet.

Formelle krav til ansøgningen:

Generelt

Nektarfonden bedømmer ansøgninger med udgangspunkt i fondens formålsbeskrivelse, ”Kriterier for forskningsstøtte”, ansøgeres kvalifikationer, samt projektets samlede kvalitet, potentiale og gennemførlighed.

Nektarfonden arbejder aktivt for udbredelse og forbedring af psykoterapien i en dansk kontekst, hvorfor ansøgere bør være knyttede til Danmark på minimum en af følgende måder:
Ansøgere er bosat og/eller virksom i Danmark.
Det empiriske materiale indsamles i Danmark.
Projektet er på en relevant måde knyttet til psykoterapeutisk praksis i Danmark.

Nektarfonden forventer at bevilligede projekter følger de nationale krav for integritet i forskning.
Nektarfonden støtter overhead udgifter op til 20%.

Ansøgere bør være opmærksomme på, at Nektarfonden i særlige tilfælde kan bevillige et lavere beløb end det ansøgte. Såfremt dette er tilfældet, forventes et opdateret budget eller dokumentation for komplette bevillinger, fremsendt inden udbetaling.

Ansøgninger

Ansøgninger sendes i én samlet PDF-fil til forskning@nektarfonden.dk

  • Af forsiden fremgår navn, kontaktoplysninger og institutionel hjemmehør på samtlige ansøgere. Af forsiden fremgår ligeledes tydeligt, hvem der er PI (Principal Investigator) for undersøgelsen/forskningsprojektet.
  • Ansøgninger skrives i Times New Roman, st. 12 og 1,5 linieafstand.
  • Ansøgninger skrives på dansk eller engelsk.

Rapportering

Senest et år efter det bevilligede projekts afslutning, indsendes dokumentation for udgifter i overensstemmelse med budget til forskning@nektarfonden.dk

Nektarfonden ønsker at blive navngivet i forbindelse med publikationer støttede med bevillinger herfra.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende forskningsansøgninger sendes til forskning@nektarfonden.dk.